november 2015

Kantarellmussling (Plicaturopsis crispa)

Hittad på ett flertal substrat av bok och hassel i Allerums skog, Helsingborg 2015-11-29. Kantarellmusslingen är en signalart med medelgott signalvärde i regionen och indikerar god kontinuitet på tillgång av död ved. Rapporterad till Artportalen.


Trådbryum (Bryum moravicum)

Sparsam på bok i Allerums skog (Helsingborg), 2015-11-29. Varken rödlistad eller signalart, men såpass vacker att den kom med ändå.. Fler bilder från inventeringen: http://www.larssalomon.se/allerums-skog-20151129/ 


Glansfläck (Arthonia spadicea)

Riklig i Allerums skog (Helsingborg), 2015-11-29. Noterad på olika substrat men mest frekvent på klibbal. Signalart, rapporterad till Artportalen. Fler bilder från inventeringen: http://www.larssalomon.se/allerums-skog-20151129/


Rostfläck (Arthonia vinosa)

Lokalt riklig på gammal ek i Allerums skog (Helsingborg), 2015-11-29. Signalart, rapporterad till Artportalen. Fler bilder från inventeringen: http://www.larssalomon.se/allerums-skog-20151129/  


Vågig sidenmossa (Plagiothecium undulatum)

Ganska rikligt förekommande i Allerums skog (Helsingborg), 2015-11-29. Signalart med lågt signalvärde i Skåne men rapporterad till Artportalen eftersom det ligger en avverkningsanmälan på området. På bilderna syns också Polytrichastrum formosum och Mnium hornum. Fler bilder…


Allerums skog 20151129

Signalartsinventering p.g.a. avverkningsanmälan på östra delen av skogen (inkom 16/11 2015 till Skogsstyrelsen). Allerums skog ligger norr om Helsingborg och är en av Sveriges mest försurade skogar, dock finns kontinuiteten där vilket gör att det förekommer en…Vågig sidenmossa (Plagiothecium undulatum)

Besök i Småryds naturreservat och angränsande skog i norr (2015-11-21). Lokalen ligger strax väster om Berga industriområde i Helsingborg. Bland annat så hittades havstulpanlav Thelotrema lepadinum, glansfläck Arthonia spadicea, krushättemossa Ulota crispa, guldlockmossa Homalothecium sericeum, gammelgranslav…


Krushättemossa (Ulota crispa)

Besök i Småryds naturreservat och angränsande skog i norr (2015-11-21). Lokalen ligger strax väster om Berga industriområde i Helsingborg. Bland annat så hittades havstulpanlav Thelotrema lepadinum, glansfläck Arthonia spadicea, krushättemossa Ulota crispa, guldlockmossa Homalothecium sericeum, gammelgranslav…


Blodvaxskivling (Hygrocybe coccinea)

Arten påträffades över ett ganska stort område söder om Kulla Gunnarstorps gods, Helsingborg 2015-10-18. I huvudsak bestod växtplatsen av öppna gräsmattor, dock i nära anslutning till skogsområden eller solitära ekar. I allt hittades 12 åtskilda grupper…


Gul vaxskivling (Hygrocybe chlorophana)

Fruktkroppar påträffades i 6 avgränsande grupper strax söder om Kulla Gunnarstorps gods, Helsingborg 2015-10-18. Signalart men lågt signalvärde då pga växtplatsen. Rapporterad till Artportalen.    Getlav (Flavoparmelia caperata)

Ett par bålar hittades på ek strax norr om parkeringsplatsen vid Christinelunds ädellövskog, Helsingborg. 2015-11-15. Arten har tidigare varit rödlistad som CR men är numer betraktad som livskraftig. Den är dock fridlyst i hela landet.  


Småryd 20151121

Snabb genomgång av signalarter i Småryds naturreservat och angränsande skog i norr, lokalen ligger strax väster om Berga industriområde i Helsingborg. Bland annat så hittades havstulpanlav Thelotrema lepadinum, glansfläck Arthonia spadicea, krushättemossa Ulota crispa, guldlockmossa Homalothecium…
Norrlandslav (Nephroma arcticum)

Noterad vid vandring i Drevfjällen. Riklig strax under trädgränsen i västra delen av reservatet, 2015-08-30. Signalart men har lågt signalvärde i fjällkedjan.      


Olivklotterlav (Zwackhia viridis)

Ett par bålar noterade vid basen på en bok i Nällåkraskogen, Helsingborg. 2015-11-15. Arten är varken signalart eller rödlistad men är tidigare listad som hänsynskrävande. Rapporterad till artportalen  


Glansfläck (Arthonia spadicea)

Mycket riklig bland annat på asp i Christinelunds ädelövskog, Helsingborg. 2015-11-15. Även noterad i Nällåkraskogen på bok samma dag. Signalart, båda fynden rapporterade till artportalen.