Sotlav (Cyphelium inquinans)

Noterad på en gammal stolpe vid Pulken i Kristianstads vattenrike, 2016-05-15. Signalart som är relativt sällsynt i Skåne. Rapporterad till Artportalen: https://www.artportalen.se/Sighting/59594602Liten fatsvamp (Poronia erici)

Ett tiotal mycel med fruktkroppar hittades på en exkursion till Gropahålets naturreservat söder om Åhus, 2016-05-15. Arten är rödlistad som sårbar (VU). Fynden är rapporterade till Artportalen: https://www.artportalen.se/Sighting/59621500 Fruktkropparna sitter på kaninspillning vilket ger en fingervisning…


Askvårtlav (Pyrenula nitidella)

Ett par bålar noterades på en klen ask i Dalby Söderskogs nationalpark, 2016-05-13. Arten är rödlistad som starkt hotad (EN). Fyndet är rapporterat till Artportalen men förekomsten är välkänd sedan innan. http://www.artportalen.se/Sighting/59599276    


Dalby Söderskogs nationalpark 20160513

Ett par timmars strövande i den västra delen resulterade i fynd av bl.a. askvårtlav Pyrenula nitidella (EN), ekpricklav Arthonia byssacea (VU), stiftklotterlav Opegrapha vermicellifera (NT), jaguarfläck Arthonia ruana, guldlockmossa Homalothecium sericeum (S) och platt fjädermossa…


Nällåkraskogen (nyckelbiotop) 20160506

Vårbesök i den största av tre nyckelbiotoper i Nällåkraskogen. Området är på 5,2 ha och beskrivningen enligt Skogsstyrelsen lyder ”Rikligt med grova träd, spärrgreniga grova träd, värdefull lägre fauna”. Det finns också en hel del…


Allerums skog 20160502

I slutet på november förra året gjorde jag en översiktlig signalartsinventering i en del av Allerums skog som avverkningsanmälts 20151116. Syftet var huvudsakligen att hitta naturvårdsintressanta kryptogamer och inte att göra en heltäckande bedömning av naturvärden. Området…

Glansfläck (Arthonia spadicea)

Riklig på basen av ek och lönn i strandskog / krattskog strax väster om Sofiero, Helsingborg 2016-04-23. Signalart, rapporterad till Artportalen: https://www.artportalen.se/Sighting/58844143Femundsmarka nationalpark 201509

Bilder från förra årets vandringar i Femundsmarka nationalpark och området kring Båthussjøen (strax väster om Femundsmarka). Toppturer till bl.a. Elgåhogna (1460 möh), Mosastøten (1173 möh), Djupsjøberget (1112 möh) och Båthusberget (1092 möh).


Lönnlav (Bacidia rubella)

Noterad på solitär jätteek på Kulla Gunnarstorp, Helsingborg 2016-04-10. Signalart. Fyndet har tidigare rapporterats till Artportalen: http://www.artportalen.se/Sighting/55752019


Ekflamlav (Pyrrhospora quernea)

Hittad på ett flertal ekar på Kulla Gunnarstorp, Helsingborg 2016-04-10. Rapporterad till Artportalen: http://www.artportalen.se/Sighting/58307039


Gulmjöl (Chrysothrix candelaris)

Noterad på grov ek och ask på Kulla Gunnarstorp, Helsingborg 2016-04-10. Rapporterad till Artportalen: http://www.artportalen.se/Sighting/58307025


Ljuslav (Polycauliona candelaria)

Noterad på solitär ask på Kulla Gunnarstorp, Helsingborg 2016-04-10. Rapporterad till Artportalen: http://www.artportalen.se/Sighting/58306904Rostfläckig nållav (Chaenotheca ferruginea)

Rikligt på bland annat grov ek och lind på Kulla Gunnarstorp, Helsingborg 2016-04-10. Arten förekommer också på ek i Allerums skog en km österut och en del bilder är därifrån. Rapporterad till Artportalen: http://www.artportalen.se/Sighting/58306992


Kopparspik (Calicium salicinum)

Hittad på grov ask på Kulla Gunnarstorp, Helsingborg 2016-04-09. Rapporterad till Artportalen: http://www.artportalen.se/Sighting/58305853


Svart spiklav (Calicium glaucellum)

Noterad på torr stubbe i en av hagarna på Kulla Gunnarstorp, Helsingborg 2016-04-10. Rapporterad till Artportalen: http://www.artportalen.se/Sighting/58306780


Grön spiklav (Calicium viride)

Noterad på bland annat ask och lönn på Kulla Gunnarstorp, Helsingborg 2016-04-10. Rapporterad till Artportalen: http://www.artportalen.se/Sighting/58306809


Dagglav (Physconia distorta)

Noterad på tysklönn på Kulla Gunnarstorp, Helsingborg 2016-04-10. Rapporterad till Artportalen: https://www.artportalen.se/Sighting/58324746