Sida 6 av 7

Glansfläck (Arthonia spadicea)

Funnen vid basen på tre aspar i en skogshage på Kulla Gunnarstorp, Helsingborg. Området håller relativt hög fuktighet pga vegetationen och markens sluttning. Fyndet är rapporterat till artportalen 2015-11-08.

Bokvårtlav (Pyrenula nitida)

Jag har under lite drygt en månads tid inventerat delar av markerna kring Kulla Gunnarstorp, Helsingborg. Hittills har jag hittat 18 signalarter bland kryptogamerna varav en del lavar. Pyrenula nitida är noterad som mycket rikligt på en en rad med senvuxna… Fortsätt läsa →

Ängsvaxskivling (Hygrocybe pratensis)

Ganska sparsamt förekommande på gräsmattor vid Kulla Gunnarstorp, Helsingborg, 2015-10-24. Signalart om påträffad i skogsmark, liksom övriga hagvaxskivlingar. Rapporterad till artportalen.

Vitvaxing (Hygrocybe virginea)

Noterad på två platser vid flera olika tillfällen, bland annat 2015-10-03 och 2015-10-24. Kulla Gunnarstorp, Helsingborg. Signalvärde om den påträffas i skogsmiljö. Rapporterad till artportalen.

Ramslök (Allium ursinum)

Mycket riklig i skogen öster om Småryds naturreservat, Helsingborg. 2015-05-15. Signalart, rapporterad till artportalen.

Bittersopp (Boletus calopus)

10-12 fruktkroppar, troligtvis tillhörande ett mycel. Hittad på betesmark i bokskog, Kulla Gunnarstorps naturreservat, Helsingborg 2015-10-06. Mycket vacker svamp, kallas också skönfotad sopp vilket inte är svårt att förstå. Signalart, rapporterad till artportalen.

Torta (Lactuca alpina)

Noterad vid Fulufjällets nationalpark 2012-07-26. Signalart.

Buskstjärnblomma (Stellaria holostea)

Rikligt förekommande i Christinelunds ädellövskogsreservat, Helsingborg 2015-05-23. Signalart. På en del bilder syns också signalarten ramslök (Allium ursinum).

Vitmosslav (Icmadophila ericetorum)

Jyltingsvola strax väster om Gutulia nationalpark, Norge. 2015-09-01. Signalart om den växer på ved.

Skägglav (Usnea dasypoga)

Noterad på gran och tall vid Foskdalsvallen vid Städjan-Nipfjällets naturreservat, Dalarna 2015-09-02.

Blodlav (Mycoblastus sanguinarius)

Hittad på sälg i Gränslandet strax öster om Gutulia nationalpark, 2015-09-01.

Söderåsens nationalpark 20150926

Miljöbilder från två besök i nationalparken: 2015-09-19 & 2015-09-26. En mängd signalarter och rödlistade arter bestämdes och dokumenterades. Bl.a. lunglav Lobaria pulmonaria, örtlav Lobaria virens, bokvårtlav Pyrenula nitida, stiftklotterlav Opegrapha vermicellifera, bokkantlav Lecanora glabrata, Platt fjädermossa Neckera complanata, Bokfjädermossa Neckera… Fortsätt läsa →

Blodsopp (Boletus luridiformis)

30-tal fruktkroppar hittade längs ravinen i nedre hagen på Kulla Gunnarstorp, Helsingborg 2015-09-27. Troligtvis ett flertal mycel. Arten har även noterats vid senare besök. Signalart, rapporterad till artportalen.

Gammelgranslav (Lecanactis abietina)

Noterad som sparsam längs Skärån i Söderåsens nationalpark, 2015-09-26. Tidigare använd som signalart. Ej rapporterad till artportalen.  

Lunglav (Lobaria pulmonaria)

Lunglav (Lobaria pulmonaria) på bok. Fuktig bokskog på nordvänd sluttning, Söderåsens nationalpark 2015-09-26. Inga av fynden såg speciellt välmående ut tyvärr. Signalart och rödlistad som nära hotad (NT).

Örtlav (Lobaria virens)

Örtlav (Lobaria virens) på bok, fuktig sluttning mot norr i bokskog. Söderåsens nationalpark 2015-09-26. Signalart och rödlistad som starkt hotad (EN).

Vågig sidenmossa (Plagiothecium undulatum)

Hittad på ett flertal platser i Söderåsens nationalpark, 2015-09-26. Signalart, rapporterad till artportalen.

Oxtungssvamp (Fistulina hepatica)

Hittad i röthål på jätteek vid Kulla Gunnarstorp, Helsingborg. Rapporterad till artportalen 2015-09-27.

Krushättemossa (Ulota crispa)

Krushättemossa (Ulota crispa). Söderåsens nationalpark 2015-09-19. Substratet ej noterat men troligtvis rönn. Bilderna tyvärr ganska brusiga då batterierna till diodblixten hade dött. Signalart.

Havstulpanlav (Thelotrema lepadinum)

Havstulpanlav (Thelotrema lepadinum) och gammelgranlav (Lecanactis abietina). I Söderåsens nationalpark 2015-09-19, substratet noterades inte. Ej rapporterade till artportalen.

Fjällsopp (Strobilomyces strobilaceus)

Ett par fruktkroppar, troligtvis ett mycel. Hittad på nordvänd brant i bokskog intill en bäck. Söderåsens nationalpark 2015-09-19. Rapporterad till artportalen trots vag positionering då arten inte rapporterats på lokalen tidigare.

Koralltaggsvamp (Hericium coralloides)

Koralltaggsvamp (Hericium coralloides). Söderåsens nationalpark 2015-09-19. Signalart och rödlistad som nära hotad (NT). Ej rapporterad till artportalen.

Vedlavklubba (Multiclavula mucida)

Hittad på en gammal låga tillsammans med bl.a. Peltigera sp. Söderåsens nationalpark, 2015-09-19. Signalart samt rödlistad som sårbar (VU). Rapporterad till artportalen.

Bokkantlav (Lecanora glabrata)

Hittad på bok i Söderåsens nationalpark, nere i ravinen. Ett flertal andra signalarter och rödlistade arter noterades vid samma besök 2015-09-19. Signalart och rödlistad som nära hotad (NT). Inte rapporterade till artportalen då mobilen saknar täckning i området vilket försvårar positionering.

Rutlungmossa (Conocephalum conicum)

Lokalt riklig strax ovanför Käringmalen på Kullaberg, 2015-09-18. Signalart, rapporterad till artportalen.

« Äldre inlägg Nyare inlägg »

© 2018 Lars Salomon — Drivs med WordPress

Tema av Anders NorenUpp ↑