Söderåsens nationalpark 20150926

Miljöbilder från två besök i nationalparken: 2015-09-19 & 2015-09-26. En mängd signalarter och rödlistade arter bestämdes och dokumenterades. Bl.a. lunglav Lobaria pulmonaria, örtlav Lobaria virens, bokvårtlav Pyrenula nitida, stiftklotterlav Opegrapha vermicellifera, bokkantlav Lecanora glabrata, Platt…


Blodsopp (Boletus luridiformis)

30-tal fruktkroppar hittade längs ravinen i nedre hagen på Kulla Gunnarstorp, Helsingborg 2015-09-27. Troligtvis ett flertal mycel. Arten har även noterats vid senare besök. Signalart, rapporterad till artportalen.Krushättemossa (Ulota crispa)

Krushättemossa (Ulota crispa). Söderåsens nationalpark 2015-09-19. Substratet ej noterat men troligtvis rönn. Bilderna tyvärr ganska brusiga då batterierna till diodblixten hade dött. Signalart.Fjällsopp (Strobilomyces strobilaceus)

Ett par fruktkroppar, troligtvis ett mycel. Hittad på nordvänd brant i bokskog intill en bäck. Söderåsens nationalpark 2015-09-19. Rapporterad till artportalen trots vag positionering då arten inte rapporterats på lokalen tidigare.
Bokkantlav (Lecanora glabrata)

Hittad på bok i Söderåsens nationalpark, nere i ravinen. Ett flertal andra signalarter och rödlistade arter noterades vid samma besök 2015-09-19. Signalart och rödlistad som nära hotad (NT). Inte rapporterade till artportalen då mobilen saknar täckning…Havstulpanlav (Thelotrema lepadinum)

Hittad på bok i Nällåkraskogen strax norr om Helsingborg. Nällåkraskogen är klassad som nyckelbiotop och ingår i begreppet skogens pärlor hos skogsstyrelsen. Beskrivningen av biotopkaraktären lyder ”Rikligt med grova träd, spärrgreniga grova träd, värdefull lägre fauna”….


Örtlav (Lobaria virens)

Den enda hittade bålen av arten denna dag. Fyndet gjordes på lind, nästan nere vid Käringmalen på Kullabergs norra sida. Inte långt därifrån hittades rikligt med signalarten rutlungmossa (Conocephalum conicum). Örtlav är signalart och rödlistad som starkt…


Varglav (Letharia vulpina)

Hittad på flera ställen i Drevfjällens naturreservat, 2015-08-30. Parkerade på norska sidan vid Nysetra och vandrade bl.a. kring Lilla Härjån. Signalart och rödlistad som nära hotad (NT). Rapporterad till artportalen.